Teemat

LAPSET JA NUORET

 • Neuvolapalvelut pidettävä korkeatasoisina.
 • Esikoulu-kouluyhteistyö hyödynnettävä.
 • Nuorelle apua kun hän sitä tarvitsee.
 • Moniarvoisuutta tuettava.
 • Liikunta- ja kulttuuripalvelut turvattava.

KULTTUURI

 • Kulttuuripalvelut kaikille.
 • Musiikki- ja teatteritoiminnan kehitys turvattava.
 • Kirjastopalvelut turvattava lähipalveluna.
 • Kulttuurin aktiivipassi käyttöön.

KAUPUNKISUUNNITTELU

 • Kaupungin maahankintaa kehitettävä.
 • Suurten rakennusliikkeiden epäterve hinnoittelu purettava.
 • Kaupunkikeskukset pidettävä toimivina.
 • Rannat ja saaristo sekä keskuspuisto ja Nuuksion järviylänkö Espoon erityispiirre ja tuotava kaikkien kuntalaisten tavoitettavaksi.
 • Joukkoliikenne Espoossa yhden maksuvyöhykkeen palveluksi.

LIIKUNTA

 • Lasten ja nuorten sekä terveysliikunnan tarpeet huomioitava.
 • Toiminnan toteutus omana tai yhteistyössä seurojen kanssa.
 • Liikunnan vapaaehtoistyötä ja seurojen toimintaa tuettava kuntalaistoiminnassa.
 • Ohjatulle seuratoiminnalle riittävästi tilaresursseja => parasta kuntalaistoimintaa.
 • Kaupunki ja seurat yhteistyössä syrjäytymisen ehkäisyyn ja eri etnisten ryhmien integrointiin.
 • Kaupungin ja seurojen kumppanuus aktiiviseen käyttöön – ei vain korulauseissa.
 • Ns. jokamiehen liikunnalle luotava riittävät edellytykset.

LIIKENNE

 • Julkisen liikenteen tariffiuudistuksessa koko Espoo samaan vyöhykkeeseen Tapiolan, Matinkylän ja Leppävaaran kanssa.  Näin luodaan edellytykset siirtymiselle julkisen liikenteen käyttöön.

ASUMINEN

 • Asuntopoliittisen ohjelman jatkuva päivitys valtuustokausittain.
 • Asumismuotojen erilaisuus on Espoon mahdollisuus. Omistus- ja vuokra-asuntojen rakentaminen rinnakkain tiivistyville kaupunkialueille – metrokäytävä, kaupunkirata kne…
 • Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa lisättävä – Espoon Asunnot Oy.
 • Suunnittelussa pitää ottaa huomioon ’elävä’ lähiympäristö.

IKÄÄNTYVÄT ESPOOLAISET

 • Vanhushuollon inhimillisyys taattava.
 • Eläkkeensaajien yhdistystoimintaa tuettava.
 • Ikääntyneiden harraste- ja liikuntamahdollisuuksia lisättävä ja tiedotusta parannettava.
 • Ns. eläkeläisateriakorvaukset/subventointi saatava kuntoon – määräraha toiminnan jatkamiseen saatava.
 • Julkisessa lähiliikenteessä palautettava 70+ kansalaisten alennuslippu kertamatkustamiseen. Nyt on korkea aika sanoa ei HSL:n 100% hinnan korotukselle.

TERVEYS

 • Sotesta ja siitä johtuvasta epävarmuudesta huolimatta järjestelmän pitää olla selvä ja kuntalaisia palveleva.
 • Peruspalvelut maksuttomiksi.
 • Erikoislääkäripalvelut ilman lähetettä.
 • Palvelut kaupungin omana hyväksi koettuna tuotantona.
 • Mahdollisen uuden soten myötä terveyspalveluiden johtamisjärjestelmä ajanmukaistettava.

ERITYISRYHMÄT

 • ”Esteetön Espoo”-ohjelma tulee käytännössä toteuttaa.

OPETUS

 • Oppilasläheisyyttä ja sosiaalisia taitoja tukevaa opetusta lisättävä kaikessa opetuksessa.
 • Opetuksen tuntimäärät säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla.
 • Luokkakokojen kasvattamisesta luovuttava.
 • Digitalisaation omaksuminen työvälineenä,  mm. pandemia tilanteissa kyettävä joustavasti siirtymään etäopetukseen.
 • Riittävät resurssit taattava erityisopetukseen ja yleisopetukseen.
 • Kasvavan kodin ja koulun yhteistyölle taattava voimavaroja.

YMPÄRISTÖ

 • Kestävä kehitys on otettava kaiken suunnittelun lähtökohdaksi.
 • Ympäristökysymykset priorisoitava kaupunkisuunnittelussa ja rakentamisessa.
 • Asumisympäristön viimeistely ja kunnostus kuntoon koko kaupungissa.
 • Saariston, rantojen, keskuspuiston sekä Nuuksion järviylängön – ”espoolaisten henkireikien” – kestävään hyödyntämiseen panostettava.

KOULUT, KIINTEISTÖT, RAKENTAMINEN

 • Sisäilmaongelmaiset koulut kunnostettava – vastuuta ei saa enää pakoilla. Listalla noin 15 koulukiinteistöä. Laitetaan kaupungin rahastot töihin ja pelastetaan koululaiset ja henkilökunta.
 • Kaupungin kiinteistöistä pidettävä huolta – ylläpitoon varattava riittävät resurssit, ei enää uutta korjausvelkaa.
 • Tapiolan uimahallin kaltaisia saneeraus-/korjausepäonnistumisia ei saa syntyä – organisaatio ja vastuut määriteltävä – ammattitaitoista uutta johtamista tarvitaan!
 • Rakentamisessa aina muistettava laatu ja ilmaston tuomat haasteet – ne tulee voittaa!