Kohti Hyvinvointialueita

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on merkittävä askel suomalaisen hyvinvointivaltion kehityksessä. Uudistuksen tavoitteena on luoda vahvemmat, yhdenvertaisemmat ja toimivammat palvelut kaikkialle Suomeen. Jokaisen meistä on voitava luottaa saavamme tukea ja hoitoa sitä tarvitessamme. Näiden tavoitteiden toteutuminen vaatii vahvoja hyvinvointialueita, joiden päätöksenteko toimii tehokkaasti, palvelut ovat käyttäjälähtöisiä, rahoitus turvattu ja demokratia toimivaa.

Sote- palvelujen tuottamisessa järjestöt ja yritykset ovat arvokkaita kumppaneita, joiden kanssa yhteistyössä voidaan lisätä palvelutarjontaa, vastata yksilöllisiin tarpeisiin ja purkaa hoitovelkaa. Palveluiden järjestämisen tulee kuitenkin aina olla julkisen toimijan vastuulla ja julkisen palveluntuotannon tulee olla riittävää palvelujen turvaamiseksi. Hyvinvointialueiden tulee olla luotettavia ja ennakoitavia kumppaneita yrityksille ja järjestöille.

Uudistuksen tärkein tavoite on turvata yhdenvertaiset, laadukkaat ja kattavat palvelut.  Oikein toteutettuna uudistus myös tehostaa toimintaa ja hillitsee kustannusten kasvua.

Käyttäjälähtöisyyden on oltava palveluiden ja niiden sijoittumisen keskeinen mittari. Palveluiden on oltava helposti saavutettavissa ja saatavilla silloin kun niitä tarvitaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että iltaisin ja viikonloppuisin tarjottavia palveluita on lisättävä, jotta erilaisissa elämäntilanteissa olevat ja työajoilla työskentelevät ihmiset voivat saada palveluita.

Erityisesti tulee kiinnittää huomiota lasten ja nuorten hyvinvointiin tarjoamalla terveys- ja mielenterveyspalveluiden ohella muuta virikkeellistä toimintaa ja tässä hyvinvointialueiden sekä kuntien kitkattoman yhteistyön tulee toimia hyvin niin koulu- kuin harrastetoiminnan kohdalla.

Lisäksi ikääntyvien kansalaisten hoiva on järjestettävä siten, että se on turvallista kotona niin kauan se on mahdollista, mutta hoivayksiköiden palvelut tulee olla heidän ulottuvilla heti kun niitä tarvitaan.

Pelastustoimea ei myöskään tule unohtaa, sillä on tärkeä rooli turvallisen elämän osana. Pidetään huolta sen resursseista ja toimivuudesta.

Samalla kun painotamme sote- ja pelastustoimen palveluiden tärkeyttä, tulee muistaa ylläpitää riittäviä henkilöresursseja jokaisella toimialueella ja tarjota henkilöstölle koulutusta ja tehtävätasoa vastaavaa palkkausta. Näin turvaamme parhaiten avun silloin kun sitä tarvitaan.